زمان مطالعه: ۹ دقیقه

رانندگان کامیون به طور معمول با سازمان‌هایی که زنجیره تأمین و تحویل کالای خود را مدیریت می‌کند یا شرکت‌های حمل و نقل جاده ای ، همکاری می‌کنند. آنها مسافت‌های طولانی را (چه در داخل کشور چه در خارج از مرزها) رانندگی می‌کنند. برای این کار باید گواهینامه رانندگی تجاری داشته و بهترین شیوه‌های رانندگی ایمن را هم آموزش دیده باشند و ویژگی های یک راننده خوب را کسب کنند.

این افراد بر بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه خود نظارت دارند و با استفاده از مهار بار کامیون از ایمن بودن بارگیری و شروع یک رانندگی ایمن اطمینان حاصل می‌کنند. در نهایت این رانندگان کامیون هستند که مسئول نهایی اطمینان از رسیدن کالاها به صورت ایمن و طبق برنامه هستند.

با توجه به این تعاریف در کنار ما باشید تا در این مجال علاوه بر آشنایی با برخی اصطلاحات مربوط به این حیطه کاری، با وظایف هر راننده در زمان بارگیری کالاها و البته نحوه مهار بار کامیون آشنا شویم.

آشنایی با تمام اصطلاحات مربوط به مهار بار کامیون

اجازه دهید قبل اینکه وارد بحث و بررسی این امر شویم که مهار بار چیست و مهار بار کامیون چگونه است، ابتدا چند اصطلاح بسیار مهم را با هم بررسی کنیم. درک معنای این کلمات با ما کمک می‌کند که زمان آشنایی و استفاده از انواع تجهیزات مهار بار کامیون روند راحت‌تری را پیش روی خود داشته باشیم. اولین گروه از این اصطلاحات به بررسی انواع بار کامیون و تریلی مربوط می‌شود.

در همین راستا به یاد داشته باشید که وقتی از بارهای معمولی حرف می‌زنیم، منظور ما ﺑﺎرﻫﺎیی است ﻛﻪ در فاکتورهایی مانند اﻧﺪازه، ﺷﻜﻞ و حجم ﻣﺘﻔﺎوتی هستندو برای حمل هر کدام نیازمند انواع کامیون متناسب با خود است مانند بونکر ، تریلی کفی یا کامیون یخچالدار و … و همچنین جا به جایی آن‌ها در جاده‌ها بسیار معمول است.

مهار بار کامیون برای قطعلت پیش ساخته بتنی

اصطلاحات مربوط به انواع بارها

ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای

اولین اصطلاح انواع «ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای» است که به چهار گروه مختلف دسته بندی می‌شوند.

 • ﺑﺸﻜﻪﻫﺎ، رل‌ها، قرقره‌ها و کلاف‌ها
 • ﻟﻮﻟﻪهای ﺑﺎ ﻗﻄﺮ زﻳﺎد ، میله گردها، چوب‌ها و شمش‌ها
 • انواع ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی
 • انواع ﻟﻮﻟﻪ‌ بتنی فلنچی (اینها لوله‌هایی هستند ﻛﻪ ﻗﻄﺮ اﺑﺘﺪایشان، ﺑﻴﺶ از ﻗﻄﺮ اﻧﺘﻬﺎی آنها اﺳﺖ).

بارهای مسطح

اصطلاح بعدی مربوط انواع «بارهای مسطح مانند ورق» را برای ما تعریف می‌کند. این مجموعه نیز دسته‌بندی‌های زیر را در خود جای داده است.

 • ﻋﺪل ﭘﻨﺒﻪ، ﻛﻴﺴﻪ و گونی‌های ﺷﻜﺮ یا ﺑﺮﻧﺞ اولین نوع بارهای مسطح هستند. اینها ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ، ﺣﺠﻢ زﻳﺎد، و اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگی دارند.
 • ﭘﻚ یا همان بسته واﺣﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺗﻦ و ﻛﻴﺴﻪﻫﺎی ﻛﺎﻏﺬی ﺣﺎوی ﺳﻴﻤﺎن) که از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺎر شبیه به هم ﻳﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﻜﻴﻞ شده و معمولا روی ﭘﺎﻟﺖ ﻗﺮار می‌گیرند.
 • ﭘﺎﻟﺖ یا همان ﺻﻔﺤﻪ‌ ﻣﺸﺒﻚ ﭘﺎﻳﻪدار از اﻟﻮارﻫﺎی ﭼﻮبی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ می‌شود. ﺑﻪ راحتی وزن ﺑﺎرها و ﺗﻜﺎن‌های ﺳﺨﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ. معمولا برای بارهای ساده استفاده می‌شود و قابلیت جا به جایی با جرثقیل را هم دارد.
 • دسته بعدی را با نام ﺑﺎﻧﺪل می‌شناسیم که مجموعه ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﻠﺰی و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻢ را در خود جای داده است. البته ﺻﻔﺤﺎت آهنی، تیرآهن‌ها، اتصالات و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻮبی هم می‌توانند با این اصطلاح نام‌گذاری شوند. اینها ﺗﻮﺳﻂ مفتول‌های ﺳﺨﺖ و ﺑﺎ ﻗﻄﺮ حداقل پنج ﻣﻴلی‌متر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی می‌شوند. وزن ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ نباید از ۲۰۰۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم بیشتر شود.

گیف موشن راننده

چند اصطلاح مهم دیگر

 • در این میان مهم است که با «بار متقارن» و «نامتقارن» هم آشنا شوید. بار متقارن باید ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرگ‌ترﻳﻦ بُعدشان ﺑﻪ کوچک‌ترﻳﻦ بُعد، کمتر از ۱.۴ باشد. همچنین مهم است که توزیع وزن آنها به طور یکنواخت انجام شود. در مقابل بارهای نامتقارن مجموعه بارهایی هستند که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرگ‌ترﻳﻦ بُعدشان، ﺑﻪ کوچک‌ترین بُعد، ﺑﻴش‌تر از ۱.۴ باشد. همچنین توزیع وزنی آنها یکنواخت نیست . در نتیجه اهمیت توجه به میزان بودن باد لاستیک بالا می رود چرا که یک از خطرات میزان نبودن باد لاستیک تشدید این نامتقارن بودن است.
 • ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺠﻴﻢ هم ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ماشین آلات راه‌سازی، ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮها، ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ، ﺗﻮربین‌های ﺑﺮق، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ، ماشین آلات ﻛﺸﺎورزی و سنگ‌های ﺑﺰرگ است.
 • بار ﻣﺤﺎط باید با ﺑﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮ، دیواره‌ها، ﺑﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ و یا درﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﻮد. در واقع ما به ﺑﺎرﻫﺎی ﻓﻠﻪای، کارتن‌ها، صندوق‌ها، ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ، ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک و غیره بار محاط می‌گوییم.
 • ﺑﺎر ﻣﺘﺤﺮک هم به انواع دام و ﻃﻴﻮر یا ﻗﻄﻌﺎت آوﻳﺰان در ﺑﺎرﮔﻴﺮ مانند ﻗﻴﺮ، گوشت و غیره گفته می‌شود.
 • ﺑﺎر ﻓﻠﻪای از جمله محصولات ﻛﺸﺎورزی، ﻣﻌﺪنی و صنعتی هستند که ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎصی لازم ندارند.

مهار بار کامیون با تسمه

آشنایی با ۱۰ ابزار مهار بار کامیون

در بخش قبلی درباره تمامی انواع بارها صحبت کردیم در نتیجه تا به این جای متن درک واضحی از این مورد به دست آورده‌اید. بخش حاضر را نیز به بررسی انواع تجهیزات مهار بار کامیون می‌پردازیم تا بدانید قید در مهار بار کامیون چیست، کرادل چیست و زنجیر مهار بار کامیون چه کاربردی دارد. برای درک این معانی انواع قید ها را با هم بررسی می‌کنیم و کارکرد تسمه مهار بار کامیون را در نظر خواهیم گرفت.

برای فهم بهتر این موارد به یاد داشته باشید که وقتی از «ﺑﺎرﮔﻴﺮ» حرف می‌زنیم منظور ما ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ متحرک وﺳﻴﻠﻪ‌ ﻧﻘﻠﻴﻪ‌ ﺑﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎرها داﺧﻞ و  ﻳﺎ روی آن ﻗﺮار خواهند گرفت.

انواع قید ها در مهار بار کامیون

در گام اول باید بدانید که منظور از قید در مهار بار کامیون چیست. این کلمه به ﻗﻄﻌﻪ، اﺑﺰار ﻳﺎ جسمی اشاره دارد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺎ اﻃﺮاف ﺑﺎرها ﻗﺮار می‌گیرد تا از ﺣﺮﻛﺎت افقی آنها، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ. با این وصف ما دو نوع کلی قید اتصالی و قید گهواره ای را در اختیار داریم.

 • ﻗﻴﺪ اﺗﺼﺎلی (بلاکینگ): ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪادی ﻣﻴﺦ، ﻧﺼﺐ می‌شود.
 • قید گهواره ای (ﻛﺮادل): ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻏﻠﺘﻴﺪن ﺑﺎرﻫﺎی استوانه‌ای یا ﻛﺮوی مورد استفاده است. قرار گیری آن باید به گونه‌ای باشد که ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺤﺪب قید، در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرجی ﺑﺎر، ﻗﺮار بگیرد. به این طریق نحوه مهار بار آسان می‌شود. زمان بررسی این سؤال که کرادل چیست به یاد داشته باشید که «زین» هم نوعی قید گهواره ای محسوب می‌شود و برای مهار بارهای استوانه‌ای یا کروی بزرگ مورد استفاده است.


پاپ آپ نصب برنامه اعلام کننده

نمونه‌های ابزار اصلی مهار بار کامیون

مهار بار کامیون و تریلی به ابزارهای زیر هم نیاز دارد.

 • ﮔﻮه: ﻗﻄﻌﻪای است ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ مثلثی ﺷﻜﻞ که با ﺟﻨﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺨﺖ ساخته شده تا ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از مهار بار کامیون و  ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎر ﻛﺮوی ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﻜﻞ مناسب باشد.
 • ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه: قطعه‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ بندی ﺑﺎرها ﻗﺮار می‌گیرد و ﺑﺎرﮔﻴﺮی را ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﻔﺘﺮاک آﺳﺎن می‌کند. این قطعات با متریال ﭼﻮب ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﻧﺮم و در اشکال ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﺮﺑﻊ تولید می‌شوند. ﺑﺮخی از آنها هم ﻳﻚ روﻛﺶ لاستیکی ضد لغزش دارند ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرها در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ.
 • ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ: قطعه‌ای انعطاف‌پذیر و ﻧﺮم اﺳﺖ و ﺑﺮای نگه‌داری و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎر مناسب است.
 • ﺗﻴﻐﻪ‌ ﻣﺤﺎﻓﻆ: ﻣﺎنعی ﻋﻤﻮدی است ﻛﻪ در قسمت‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﻴﺮ مثلا ﺟﻠﻮی ﻋﺮﺷﻪ‌ وﺳﻴﻠﻪ‌ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻗﺮار می‌گیرد تا از حرکت کردن بار رو به جلو، جلوگیری کند.
 • ﺗﺨﺘﻪ: به صورت ﺗﻴﻐﻪ‌ ﻣﺤﺎﻓﻆ بین کفی و ﻛﺎﺑﻴﻦ راﻧﻨﺪه نصب می‌شود تا راﻧﻨﺪه را از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎلی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ.
 • ﻻﻳﻪ‌ ﺿﺪ ﻟﻐﺰش: بین عرشه وﺳﻴﻠﻪ‌ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺑﺎر (ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎی ﺑﺎر) ﻗﺮار می‌گیرد و اﺻﻄﻜﺎک ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح را بیشتر می‌کند.
 • ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﺒﻪای: روی ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺑﻴﺮونی ﺑﺎر می‌ایستد ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻨﺪ را روی ﺑﺎر ﻛﻨﺘﺮل کند. همچنین ﺧﻮد ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر را، از آسیب‌دیدگی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 • ﺑﻨﺪ: اﺟﺰای ﺑﺎر را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ یا ﺑﻪ محل‌های اﺗﺼﺎل وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﺛﺎﺑﺖ می‌کنند. انواع تسمه مهار بار و زنجیر مهار بار در این دسته قرار دارند.

چند نمونه ابزار ضروری دیگر مربوط به بندها و ستون‌ها د رمهار بار کامیون

در کنار انواع تسمه مهار بار کامیون و زنجیر مهار بار کامیون ما به وﻳﻨﭻ هم نیاز داریم. با این قطعه ﻛﺸﻴﺪن ﺑﻨﺪﻫﺎ آسان می‌شود. به این معنی که ﺗﻮﺳﻂ آﭼﺎر ﻣﺨﺼﻮصی، ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﻣﺤﻜﻢ می‌کنیم و در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﺶ ﻗﺮار می‌دهیم. همچنین می‌توانیم از وسایل زیر هم استفاده کنیم.

 • ﺟﻚ ﻟﻮی: یک نمونه زنجیر قفل‌دار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺶ و ﻓﺸﺎر اﻫﺮم ﻣﺨﺼﻮص، ﺛﺎﺑﺖ می‌شود.
 • راﺑﻂ: ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﺑﻨﺪ ﺑﻪ همدیگر، اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.
 • ﺑﻮﻧْﻚ: ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭼﻮب‌ها استفاده می‌شود. اجزا مختلف آن به ترتیب ﺗﻴﺮک ﻗﺎﺋﻢ، ﺟﺎ ﺳﺘﻮن و ﺑﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻴﺮک هستند. همه این مجموعه از ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎر، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ می‌کنند.
 • ﺟﺎ ﺳﺘﻮن: ﻣﺎده‌گی‌هاییﮔﻔﺘﻪ می‌شود ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎ یا ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎرﮔﻴﺮ وﺳﻴﻠﻪ‌ نقلیه ﻗﺮار دارد. ﺳﺘﻮن‌های ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎر به جا ستون وصل می‌شوند.
 • ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎر: ﭼﺎدر برزنتی ﺿﺪ آب یا وسایل مشابهی هستند که بار را در برابر سقوط و یا باران محافظت می‌کنند.
 • کفی: همان ﺑﺎرﮔﻴﺮ متحرک است که دارای ﻛﻒ ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻓﺎﻗﺪ دﻳﻮاره‌ اتاق ﺑﺎر خواهد بود. معمولا ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه، آهن‌آلات، رل‌ها و غیره در زمان ﺣﻤﻞ با ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ در مهار بار کامیون ، اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.
پوشش مهار بار کامیون

دو نوع وسیله مهم برای انتقال بارها

پس از آشنایی با لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای مهار بار کامیون ، بد نیست بدانید که با دو وسیله مهم در حمل و نقل و مهار بار کامیون هم آشنا شوید . «یدک» و «نیمه یدک» اصطلاحاتی هستند که برای نام‌گذاری این موارد در نظر گرفته شده‌اند. یدک‌ها آن دسته از تجهیزاتی هستند که دو محور اصلی دارند و تمام وزن بار را خودشان تحمل می‌کنند. اگر از یدک‌های ﺑﺪون دﻳﻮاره استفاده می‌کنید باید ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺧﺎصی را در نظر بگیرید تا بار منحرف نشده و سقوط نکند.

از طرفی نیمه یدک‌ها آن دسته از تجهیزاتی هستند که ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ‌ رﻳﺶ ﻳﺎ ﺷﺘﺮﮔﻠﻮ ﺑﻪ ﻛﺸﻨﺪه (مثلا تریلی) متصل می‌شوند. آنها را در انواع مختلفی مانند کفی‌دار، اﺗﺎق‌‌دار، ﻣﺨﺰن‌‌دار و ﻏﻴﺮه می‌بینیم که تنها قسمتی از وزن بار را تحمل می‌کنند.

راننده در زمان مهار بار کامیون چه وظایفی دارد؟

از آنجایی که وجود هرگونه انحراف و نشست بار در طول حرکت باعث می‌شود تا بندها شل شوند، راننده‌ها باید مشخصات بار را بدانند و در طول مسیر به دفعات بار را چک کنند. همچنین مهم است که قبل از حرکت علاوه بر چک کردن نکات فنی مانند چک کردن و اطمینان از علکرد صحیح یا عدم عملکرد ترمز ها ، چک کردن روغن ، چک کردن واسگازین و… ، بار را نیز چک کنید تا از نبود هرگونه انحراف مطمئن شوید. فراموش نکنید که بعد از هر ترمز شدید و ناگهانی باید بار و بنده‌‌های اتصال دخیل در مهار بار کامیون را کنترل کنید.

این کنترل‌های مکرر معمولا پس از طی هر ۸۰ کیلومتر ضروری هستند. همچنین اگر متوجه شدید که انحرافی در بارگیری یا مهار بار کامیون وجود دارد و یا بار دچار مشکل شده باید شرکت حمل و نقل را در جریان بگذارید.

شرکت‌های فرستنده و گیرنده چه وظایفی دارند؟

فرستنده بار (در واقع همان شرکت حمل و نقل) باید ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر، ﺑﺎﻳﺪ در همان محل بارگیری آدرس مقصد را به طور واضح و مشخص به راننده ارائه کند. همچنین در اسناد مربوط به بارنامه تمامی اطلاعات بار از جمله وزن، مشخصات و محتوای بار را به طور دقیق ذکر کند. فراموش نکنید که ﺧﺴﺎرات ﻧﺎشی از ﻋﻴﻮب مربوط به ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و مهار بار کامیون، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر خواهد بود.

در کنار این مورد شرکت یا فرد گیرنده هم وظایفی دارد. از جمله این وظایف تخلیه اصولی بار است. این مسئله باید با نهایت دقت و رعایت نکات ایمنی انجام شود. زیرا در صورت بروز هرگونه اشکال و یا آسیب، خسارت وارده بر عهده گیرنده بار است.

مهار بار کامیون و کانتینر

نکات مهم برای استفاده از ابزارهای مهار بار کامیون یا تریلی

بیشتر وقت خود را به معرفی و آشنایی با تجهیزات لازم مهار بار کامیون اختصاص دادیم. اما مهم است که چند نکته ضروری را هم در خاطر داشته باشیم تا زمان استفاده از این تجهیزات با کمترین ریسک مواجه شویم.

 • به هیچ وجه بندهای تسمه مخصوص مهار بار کامیون را با گره یا وسایل دیگر به کفی متصل نکنید.
 • زمان رانندگی در جاده‌های لغزنده، باید بارگیری و مهار بار کامیون را با تسمه‌‌های فولادی انجام دهید.
 • در مهار بار کامیون نیروی کششی تسمه‌ها در یک بار، نباید بیشتر از نصف مقدار مقاومت تعیین شده باشد.
 • اگر از زنجیر برای مهار بار کامیون استفاده می‌کنید، باید از قلاب‌ها برای اتصال زنجیر به بار و بارگیر استفاده کنید.
 • از زنجیر مورد نظر برای مهار بار کامیون، زمان بلند کردن، تخلیه و بکسل وسایل سنگین استفاده نکنید.
 • زنجیر خراش خورده، فرسوده، دارای حلقه‌های کشیده، گره خورده، به هم پیچیده و دارای حلقه‌های له شده یا شکسته را کنار بگذارید. اینها برای مهار بار کامیون مناسب نیستند.
 • اگر از سیم بکسل مهار بار استفاده کردید برای کشش بهتر باید از بست تنظیم دو طرفه هم استفاده کنید.
 • در مهار بار کامیون ، سیم بکسل نباید در کناره‌های بند و رباط خم شود.
 • برای خم کردن سیم بکسل فاصله حداقل ۳ برابر قطر سیم از بست‌ و رابط را در نظر بگیرید.
 • اگر زمان تخلیه بار، بسته‌بندی‌ها در حالت ایمن نبودند از لیفتراک و یا جرثقیل برای تخلیه استفاده کنید.
 • در مواردی که تخلیه بار سخت است حتما از کلاه‌های ایمنی استفاده کنید.
 • مهم است که راننده و وسیله نقلیه مدارک لازم برای راننده کامیون از جمله مدارک لازم برای معاینات فنی را داشته باشد.
 • حتما بار موجود در کامیون را بیمه کنید.
 • در صورت بروز هرگونه حادثه جاده‌ای، با امدادرسانی‌ها تماس بگیرید.

 

مهار بار کامیون برای دال بتنی

تفاوت بین راننده کامیون و راننده باربری چیست؟

در حالی که رانندگان کامیون و رانندگان باربری (مثلا پیک‌ها یا رانندگان نیسان) در تعدادی از وظایف، مسئولیت‌ها و اهداف مشابه مشترک هستند، دامنه کار آنها به شدت متفاوت است. در بیشتر موارد، رانندگان کامیون مقادیر زیادی محموله را در فواصل بسیار طولانی حمل می‌کنند. آنها معمولا کامیون‌های باری را رانندگی می‌کنند که برای کار به گواهینامه رانندگی خاص (پایه ۱) نیاز دارند.

در مقابل، رانندگان عادی که تنها یک بار ساده را تحویل می‌دهند. شاید با کامیون شرکت و یا وسیله نقلیه شخصی خود کار کنند؛ اما به جای رانندگی در مسافت‌های طولانی، مسئول تحویل‌های محلی (درون شهری) هستند. اما نکته مشتر ک در همه ی رانندگان این است که آن همه ی آنها مسئول مهار بار کامیون خود هستند برای مثال رانندگان نیسان نیز باید به استاندارد بودن و سلامت اتاق بار نیسان نیز توجه کنند.

جمع بندی

در نهایت امر باید بگوییم که شغل رانندگان کامیون بودن کار راحتی نیست و سختی‌های خاص خود را دارد. این افراد باید با تسلط زیاد بر اصول رانندگی جاده‌ای، بتوانند برای مهار بار کامیون و تریلی خود هم تدابیری را در نظر بگیرند. این مسئله یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های آنها با رانندگان درون شهری است. طبق موارد نام برده در متن، مهار بارهای سنگین به تجهیزات خاصی نیاز دارد که رانندگان باید طرز استفاده از هر کدام را به خوبی بدانند.

سؤالات متداول

مهار بارها فقط برای کامیون و تریلی انجام می‌شود؟

خیر. این دو وسیله به بیشترین کاربرد را دارند؛ اما ما می‌توانیم از انواع یدک و نیمه یدک هم برای مهار بار کامیون استفاده کنیم. همچنین زمان تخلیه یا بارگیری جرثقیل و لیفتراک هم می‌توانند روند مهار بارها را تسهیل کنند.

خسارت ناشی از مهار بار کامیون و بارگیری نامناسب با چه کسی است؟

معمولا خسارات ناشی از مهار بار کامیون بارگیری با شرکت حمل و نقل است مگر اینکه راننده هم در این امر دخیل باشد. به همین خاطر است که بررسی‌های مکرر را به رانندگان توصیه می‌کنیم تا از بروز هرگونه خطری در امان باشند.