زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در راستای سیاستهای دولت محترم مبنی بر رفع موانع موجود در سرمایه گذاری و رقابت پذیر نمودن بخش حمل و نقل و به منظور افزایش بهره وری و توسعه خدمات شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا و به استناد اختبارات قانونی حاصله از بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال ۱۳۵۳ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای موجود، به پیوست یک جلد ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا جهت اجرا ابلاغ می گردد. این ضوابط جایگزین ضوابط قبلی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۷۶۹۸۷۱ مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ بوده و سایر بخشنامه های مغایر با این ضوابط لغو می گردد. شروع اجرای این ضوابط از تاریخ ابلاغ بوده و متقاضیانی که تا قبل از این تاریخ اسناد و مدارک خود را به سازمان ارایه نموده اند می توانند بر اساس بخشنامه فوق الذکر مجوز فعالیت دریافت نمایند. در غیر اینصورت شرایط صدور مجوز فعالیت بر مبنای این ضوابط می باشد.