زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به منظور ساماندهی ناوگان وانت بار و ایجاد انتظام در نحوه بهره برداری و تردد وانت بارها در حمل و نقل جاده ای و ارتقای سطح ایمنی جاده های کشور و به استناد ماده ۷ قانون « تغییر نام وزارت راه» به وزارت راه و ترابری» و آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بر اساس مصوبه شماره ۲۳۳۲۰۹/ت۲۷۲۵ک مورخ ۸۸/۱۱/۲۷ هیات محترم وزیران مبنی بر حذف بند ۵ ماده یک آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت و بارنامه و تبصره ذیل ماده ۲قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه و قانون تجارت الکترونیکی ، دستورالعمل ساماندهی تردد وانت بارها در راههای برون شهری به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ ۹۵/۸/۱ (اول آبان ماه سال جاری ابلاغ می گردد