زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مقررات حمل کالای وارداتی به صورت جاده‌ای در ایران

کالاهای وارداتی یا صادراتی به سه دسته ذیل تقسیم بندی می‌شوند:

۱-کالاهای مجاز: کالاهایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد ( در حال حاضر عمده کالاها  نیاز به مجوز ندارد) .

۲-  کالاهای مشروط: کالاهایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است ( نظیر گندم  یا آرد یا صدور کتب ، نشریات ، فیلم با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

۳- کالاهای ممنوع : کالاهایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و یا به موجب قانون ممنوع گردد. ( مشروبات الکلی ، گوشت خوک)

مقررات حمل کالای وارداتی به صورت جاده‌ای در ایران

در ماده قانون و تبصره های زیر می‌توانید به راحتی قوانین حمل کالاهای وارداتی را مطالعه کنید

ﻣﺎده ۲۰ – در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ( زﻣﯿﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ ) اﺳت . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر استفاده می‌کنند ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ هستند.

  • ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺣﺠﻤﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ ﺑﻪ تصویب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﯽ رﺳﺪ .

ماده ۲۱ – ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و  بانک ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، ﺳﺎزﻣﺎن های مذکور از گشایش اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ، ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .

ماده ۲۲ – در زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز، ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺎوﮔﺎن  (%۱۰) اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ده درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﺷﻮد، در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت  ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﯿﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد .

  • تبصره – ﮐﺮاﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞﮐﺎﻻ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ارز ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

مقررات حمل کالای وارداتی به صورت جاده‌ای در ایران

ماده ۲۳ – در ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ،  بانک ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻇﻒ  (%۱۰) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ده درﺻﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﻨﺎد از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺪارک ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﻨﺪ .

 ماده ۲۴ – ﺳﺎزﻣﺎن حمل و نقل و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ  ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک،  بررسی ﻫﺎی ﻻزم را  در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ۲۳ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .

مقررات حمل کالای وارداتی به صورت جاده‌ای در ایران

  ماده ۲۵ –  ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﯾﺎ فیش ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ (در ﻣﻮارد  ﺣﻤﻞ پیش ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺠﻮز حمل) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدداری کند .

ماده ۲۶ –  ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﺠﺮی اﯾﻦ آیین ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ها ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ذی رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ آئین نامه  ﻫﺴﺘﻨﺪ .

منبع: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای